leafs.png
snail1

Projekty Unijne

Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż, realizowany przez Dzielnicę Białołęka m.st. Warszawy

Celem projektu jest opracowanie standardów usług asystenckich ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

PARTNERSTWO REALIZUJĄCE PROJEKT

•          Fundacja Edukacyjna ODITK

•          Fundacja Fundusz Współpracy

•          Stowarzyszenie Sztuka Włączania

•          Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Okres realizacji projektu 01.03.2022 roku do 31.07.2023 roku.
Środki finansowe (grant) zostały przyznane w wysokości 574 428,60 zł

Skip to content