leafs.png
snail1

Projekty Unijne

Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż, realizowany przez Dzielnicę Białołęka m.st. Warszawy

 • okres realizacji projektu: 01.03.2022 r. – 30.04.2023 r.
 • cel projektu: opracowanie standardów usług asystenckich ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty
 • środki finansowe (grant) zostały przyznane w wysokości 414 865,10 zł
 • partnerstwo realizujące projekt
  • Fundacja Edukacyjna ODITK
  • Fundacja Fundusz Współpracy
  • Stowarzyszenie Sztuka Włączania
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Skip to content