leafs.png
snail1

Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLi NA ROK SZKOLNY  2022/2023

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/20233

Zasady i kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA NR 429 W OKRESIE WAKACYJNYM

Przerwa w prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych  w terminie 4 lipca 2022 r. – 15 sierpnia 2022 r. (przedszkole będzie zamknięte dla dzieci).
Przedszkole w okresie od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. będzie otwarte na zasadach całorocznych.
Szczegóły dotyczące potwierdzenia pobytu (zgłoszenia) dzieci w przedszkolu ukażą się w późniejszym terminie.
Więcej informacji na stronie internetowej Biura Edukacji:

PUBLIKACJA LIST DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH ORAZ POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

We wtorek 29 kwietnia br. zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.
Postępowanie odwoławcze rozpocznie się we wtorek 29 kwietnia br.
Zgodnie z art. 158 ust. 6–9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Skip to content