PUBLIKACJA LIST DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH ORAZ POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.
Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.
Zgodnie z art. 158 ust. 6–9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.


FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA NR 429 W OKRESIE WAKACYJNYM

Przedszkole w okresie od 1 lipca do 11 sierpnia 2020r. będzie otwarte na zasadach całorocznych – nie są wymagane żadne zapisy. Przerwa
w prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych (przedszkole będzie zamknięte dla dzieci)  w terminie 12 – 31 sierpnia 2020.
Sytuacja jest aktualna na dzień dzisiejszy i może ulec zmianie w zależnoiści od sytuacji epidemicznej w Polsce.


UWAGA!!! INFORMACJA W SPRAWIE ODWOŁANIA DYŻURU WAKACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Szanowni Państwo,
ze względu na brak możliwości określenia zakresu oraz terminów obowiązywania ograniczeń związanych z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi
z zagrożenia epidemicznego, podjęto decyzję o zmianie organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w lipcu i sierpniu 2020 r. Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zostają odwołane. Jeśli przepisy na szczeblu krajowym pozwolą,
to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Więcej informacji na stronie internetowej: Biura Edukacji


Nowy Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020_2021


ZMIANY W ZAPISACH NA DYŻUR WAKACYJNY W  ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Szanowni Państwo,
Wszystkie hasła na dyżur wakacyjny zostały wysłane w formie wiadomości na iprzedszkole, jeśli nie mogą Państwo otworzyć wiadomości prosimy
o informację na email: sekretariat@przedszkole429.pl

Szanowni Państwo,
Hasła do systemu zapisów na dyżur wakacyjny wygenerowane z systemu będą przekazywane rodzicom wyłącznie drogą elektroniczną na platformę iprzedszkole wykorzystywaną przez placówkę lub adresy email rodziców.

W przypadku braku adresu email rodzica pracownicy przedszkola skontaktują się z Państwem telefonicznie i ustalą sposób przekazania hasła.
Możliwość generowania hasła będzie dostępna od 23.03.2020 do 07.04.2020.

UWAGA!!!
Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkola/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie rejestracji wniosku /zgłoszenia.

Rodzice wypełniają wniosek tylko w systemie zapisów na dyżury wakacyjne. Nie muszą dostarczać jego wersji papierowej do placówki.
Terminy zapisów i pozostałe zasady pozostają bez zmian.


https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/22132_uproszczenie-zapisow-na-dyzury


Nowy harmonogram zapisu na dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 429 w roku szkolnym 2019/2020

 

Zasady zapisów na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020 


ZMIANA ZASAD REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Nowy Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020_2021

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22121_zmiana-zasad-rekrutacji-do-przedszkoli-i-i-klas

Rekrutacja- przyjmowanie dokumentów 

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć


DYŻUR WAKACYJNY W  ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 429 w roku szkolnym 2019/2020

 

Zasady zapisów na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020 

 

Harmonogram dyżuru wakacyjnego w roku szkolnym 2019/2020


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY  2020/2021

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Harmonogram rekrutacji 2020/2021

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Kryterium dochodowe 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.     
Font Resize
KOLOR